پادکست ها

هفت روی هفت

هفت روی هفت علی خدایی صفت-علینژاد ـ کارزارهای مقاومت-کارزار نیویورک اتمی و اول مهر ـ ۱۴۰۲۰۷۰۱

هفت روی هفت علی خدایی صفت- اسحاق علینژاد ـ کارزار بزرگ مقاومت در بروکسل ـ ۲۴شهریور۱۴۰۲

هفت روی هفت علی خدایی صفت- اسحاق علینژاد ـ کارزارهای مقاومت-سفر رئیسی و آمارهای رژیم ـ ۱۷شهریور۱۴۰۲

هفت روی هفت علی خدایی صفت- اسحاق علینژاد ـ دانشگاهها-مقاومت و واکنشهای رژیم و سوریه ـ ۱۰شهریور۱۴۰۲

هفت روی هفت علی خدایی صفت- اسحاق علینژاد ـ کارزارهای مقاومت، بحرانها و هلاکت پاسداران ـ ۴شهریور۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت اسحا ق علینژاد مقاومت ودادگاه ـ کودتای ۲۸مردادـ۲۷مرداد۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت واسحاق علینژاد ـ کارزار ها ـ۲۲مرداد ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ دادگاه مجاهدین سالگرد قیام محرم کارنامه رئیسی ـ ۱۳مرداد ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت اسحاق علینژاد جاوید رحمان وپارلمان انگلستان ـ ۲مرداد۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت و اسحاق علینژاد ـ کارزارهای مقاومت در ایتالیا و کهکشان ـ ۱۴۰۲۰۴۲۳

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت اسحاق علینژاد ـ کهکشان مقاومت و واکنشهای رژیم و قیام در زاهدان ـ ۱۷تیر۱۴

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت ـ کارزارهای مقاومت حمله به اشرف۳ و قیام در زاهدان ـ ۲تیر۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت اسحاق علینژاد ـ کارزارهای مقاومت و تشدید بحرانهای درونی ـ۲۶خرداد۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت اسحاق علینژاد ـ قیام و اقدامات رژیم، سالمرگ دجال، شورای حکام و کارزارهای

پادکست هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت اسحاق علینژاد ـ زاهدان و آبدانان هشدار بحرانها و دستاوردهای مقاوم

هفت روی هفت ـ اعتراضات خامنه ای برکناری شمخانی و معامله اسدی ـ ۵ خرداد۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت اسحاق علینژاد اعدامها و قیام در شهرها ـ۲۹اردیبهشت ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت و اسحاق علینژاد - زاهدان و اعتراضات و جنگ باندی ـ ۲۲اردیبهشت۱۴۰۲

هفت روی هفت - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

هفت روی هفت- رویدادهای هفته گفتگو با علی خدایی صفت و اسحاق علینژاد - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲