پادکست ها

هفت روی هفت

پادکست هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت اسحاق علینژاد ـ زاهدان و آبدانان هشدار بحرانها و دستاوردهای مقاوم

هفت روی هفت ـ اعتراضات خامنه ای برکناری شمخانی و معامله اسدی ـ ۵ خرداد۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت اسحاق علینژاد اعدامها و قیام در شهرها ـ۲۹اردیبهشت ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت و اسحاق علینژاد - زاهدان و اعتراضات و جنگ باندی ـ ۲۲اردیبهشت۱۴۰۲

هفت روی هفت - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

هفت روی هفت- رویدادهای هفته گفتگو با علی خدایی صفت و اسحاق علینژاد - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

هفت روی هفت - اول اردیبهشت ۱۴۰۲

هفت روی هفت - ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

هفت روی هفت - ۱۸ فروردین ۱۴۰۲