پادکست ها

ارتباط مستقیم

این برنامه هرهفته روزهای یکشنبه از سیمای آزادی پخش می شود

پادکست ارتباط مستقیم ابوالقاسم رضایی قسمت دوم ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ ۳تیر۱۴۰۳

پادکست ارتباط مستقیم ابوالقاسم رضایی قسمت اول ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ ۳تیر۱۴۰۳

پادکست ارتباط مستقیم قسمت دوم ــ به پیشواز گردهمایی مقاومت -۲۱خرداد۱۴۰۳

پادکست ارتباط مستقیم قسمت دوم ـ به پیشواز گردهمایی مقاومت ـ ۲۱خرداد۱۴۰۳

پادکست ارتباط مستقیم قسمت اول ـ به پیشواز گردهمایی مقاومت ـ ۲۱خرداد۱۴۰۳

پادکست ارتباط مستقیم قسمت دوم ـ پیش به سوی کهکشان مقاومت ایران ـ ۱۳خرداد۱۴۰۳

پادکست ارتباط مستقیم قسمت اول ـ پیش به سوی کهکشان مقاومت ایران ـ ۱۳خرداد۱۴۰۳

پادکست ارتباط مستقیم قسمت دوم ـ محمد محدثین - حمایت های بین المللی ـ ۲۳اردیبهشت ۱۴۰۳

پادکست ارتباط مستقیم قسمت اول ـ محمد محدثین - حمایت های بین المللی ـ ۲۳اردیبهشت ۱۴۰۳

پادکست ارتباط مستقیم قسمت دوم ـ دولت نوروزی - سرکوب زنان ایران ـ ۹اردیبهشت ۱۴۰۳

پادکست ارتباط مستقیم قسمت اول ـ دولت نوروزی - سرکوب زنان ایران ـ ۹اردیبهشت ۱۴۰۳

پادکست ارتباط مستقیم قسمت دوم ـ سنابرق زاهدی - تمدید مأموریت ـ ۲اردیبهشت ۱۴۰۳

پادکست ارتباط مستقیم قسمت اول ـ سنابرق زاهدی - تمدید مأموریت ـ ۲اردیبهشت ۱۴۰۳

ارتباط مستقیم قسمت دوم ـ زینت میرهاشمی - اعتراضات مردمی ـ ۲۹بهمن۱۴۰۲

ارتباط مستقیم قسمت اول ـ زینت میرهاشمی - اعتراضات مردمی ـ ۲۹بهمن۱۴۰۲

ارتباط مستقیم ـ حمیدرضا نجمی - سارقان انقلاب ۲۲ بهمن ـ ۲۰بهمن۱۴۰۲

ارتباط مستقیم قسمت دوم ـ حسین عابدینی - حمایت پارلمانترها ـ ۱۵بهمن ۱۴۰۲

ارتباط مستقیم قسمت اول ـ بهزاد نظیری - حمایت پارلمانترها ـ ۱۵بهمن ۱۴۰۲

ارتباط مستقیم _ مهدی سامع ـ مهندسی انتخابات ـ ۱۷دی ۱۴۰۲

ارتباط مستقیم قسمت دوم ـ علی صفوی ـ تظاهرات ژنو پیروزی مقاومت ـ ۲۶آذر۱۴۰۲