گزارشی از واحدهای عملیات سازمان مجاهدین خلق ایران در سالهای ۱۳۶۵و ۱۳۶۶ در سیستان و بلوچستان

گزارشی از واحدهای عملیات سازمان مجاهدین خلق ایران در سالهای ۱۳۶۵و ۱۳۶۶

در سیستان و بلوچستان در مناطق مرزی ایران و پاکستان

برای اطلاع نسل جوان و شورشگر

لطفا به اشتراک بگذارید: