باز هم ابراز وحشت از فضای مجازی

ابراز وحشت از یله و رها بودن فضای مجازی! ـ ۲تیر۱۴۰۱

آخوند محمد جعفر منتظری، دادستان کل رژیم: امروز فضای مجازی را یله و رها می‌بینیم. آسیب‌های امروز (به‌نظام) از ناحیة‌ فضای مجازی هم هست.

روزنامه حکومتی رسالت: مین‌های تعبیه‌شده در جنگ نرم را شناسایی کنیم! دشمنان با بکارگیری جنگ نرم در صدد گسست در نظام هستند تا به‌موجب شکاف ایجاد شده، اهداف خود را محقق کنند.

مطالب مرتبط

کسادی بازار پس از حذف ارز ترجیحی در دولت آخوند رئیسی

یک گام به پیش در مرزبندی ها