منشاء قتل‌های ناموسی حکومت آخوندی ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ منشاء قتل‌های ناموسی حکومت آخوندی ـ ۲۹بهمن۱۴۰۰

در نظام اجتماعی فعلی ایران که حکومت ولایت فقیهی آن را اعمال می‌کند، مالکیت بر انسان [مرد بر زن] از اندیشه و تفکر جنسیتی [برده‌داری جنسی] ناشی می‌شود. در چنین نظامی، زنان و دختران حتی اختیار جسم و روح و روان خودشان و حق انتخاب آزاد خودشان را ــ بدون دخالت دیگری ــ ندارند!

چنین جنایاتی در ایران آخوندزده و اشغال‌شده، هرگز نمی‌تواند بی‌تأثیر از حاکمیت ایدئولوژی زن‌ستیز و ضدبشری آخوندی باشد. ایدئولوژی و سیاست دینی‌شدهٔ حاکم بر ایران کنونی، آثار و تبعات ویرانگرش را در قالب فرهنگ استثماری و منحط جنسیت‌گرایی در جامعه رواج می‌دهد؛ تا جایی که حقوق انسانی، اجتماعی، شخصی و مدنیِ زنان و دختران ایران در سایه‌ٔ سلطهٔ حاکمیت آخوندی، به‌راحتی قربانی تسلط چنین فرهنگی می‌شود.

بنابراین حل و فصل این معضلات اصلاً در خانواده‌ها گره نمی‌خورد و پاسخ نمی‌گیرد. خانواده‌ها حتی در نمونهٔ اشاره شده، قربانیان سلطهٔ فرهنگ و تفکر و سیاستی ضدبشری با زعامت ولی‌فقیه هستند. از این رو پاسخ مقابله با انحطاط اجتماعی، فروپاشی مناسبات و سقوط اخلاقی، در بیرون آمدن از حاکمیت سیاسی و سلطهٔ تفکر ضدبشری و زن‌ستیزانهٔ آخوندی ـ جنسیتی در هیأت نظام ولایت فقیه است و بس.

خشم روح آسیب‌دیدهٔ مردم ایران از چنین نمونه‌هایی باید در همبستگی ملی برای ریشه‌کنی سبب‌ساز آن‌که همانا نظام ملایان اشغالگر ایران می‌باشد، متبلور شود. نجات‌دهنده در همت و حمیت و هوشیاری خود مردم ایران نهفته است. این ناقوس را باید از جای‌جای ایران‌زمین طنین داد.

مطالب مرتبط

آیا مردم ایران مجبور به انتخاب بین بد و بدتر، شاه و شیخ هستند؟ قضاوت با شما

قتل زنان و پاسخ روح آسیب‌دیدهٔ ایران