سرخط موضوعات امروز 1-بار مضاعف گرانی و سرکوب برشانه های مردم ایران. گفتگوی سرخط در مورد تشدیدگرانی و فشارهای حکومتی درماه رمضان 2-بیکاری بیشتری برای جامعه ایران یکی از وعده های محقق شده دولت روحانی . سونامی بیکاری ،بحرانی که تمامی اقشار جامعه ایران تهدید میکند. گزارش سر خط ازمعضل بیکاری در جامعه ایران 3-دور […]

بیشتر بخوانید