برنامه های سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران


تیک تاک

این برنامه به تحولات و رويدادهای مختلف در جامعه می پردازد شامل موضوعات اجتماعی، زيست محيطي، سوانح و بررسي تاثير سياستهاي برخاسته از غارت و چپاول رژيم آخوندي و نقش آن در نابودي زندگي مردم و تحولات اجتماعي ناشي از اين سياست ها

روی خط ایران

در این برنامه لحظه به لحظه نبرد و رويارويي مردم ایران با دشمني که سالهاست استبداد دینی را بر میهن مان حاکم کرده را به شما گزارش می دهیم


جهان در هفته ای که گذشت

در این برنامه به مهمترين تحولات و رویدادهای مهم در كشورهاي جهان طي یک هفته و بازتاب آن در سايركشورها و تاثير اين تحولات در سياست جهاني را نشان می دهیم

روزها و یادها

نگاهي به وقايع تاريخساز و ماندگار از زيباترين ها تا دشوارترين ها و تا بيادماندني هاي گذشته در تاريخ جهان و ايران با روايت فداكاريها و خاطرات قهرمانان ، همراه با تشريح فضا و اتمسفر حاكم بر تحولات تاريخي و نحوه آغاز و پايان و يا مسير ادامه آنها.