عملیات و پراتیک‌ کانون‌های شورشی، ستارة درخشان گردهمایی بزرگ ایرانیان

گفتگو با بابک جوانبخت

یکی از مهمترین فرازهای کهکشان مقاومت فعالیتهای گسترده کانونهای شورشی در شهرهای میهن بود. در اطلاعیه ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور صحبت از ۲۰هزار فعالیت کانونهای شورشی بود. 

در این قسمت از برنامه می‌خواهیم ببینیم که این فعالیتها چطور در شرایط اختناق حداکثری که وجود دارد انجام گرفت؟

لطفا به اشتراک بگذارید: