۱۶مین روز اعتراض کارگران مراکز نفتی

روز جمعه پانزدهم تیر اعتصاب کارگران شرکت پروژه یی در مراکز نفت و گاز در شهرهای مختلف برای شانزدهمین روز ادامه یافت.

این اعتصاب از روز ۳۰ خرداد آغاز شده است.
روز پنجشنبه کارکنان ارکان ثالث حفاری شرکت نفت اهواز و غارت شدگان رضایت خودرو طراوت نوین در قزوین علیه سیاستهای ضدمردمی و چپاولگرانه رژیم آخوندی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

لطفا به اشتراک بگذارید: