گفتگو با شرکت‌کنندگان در اجلاس سالانه مقاومت ایران

ریچارد گالیش ـ وزیر کشور لهستان ۲۰۰۵:

پیروزی مردم ایران بر رژیم آیت‌الله‌ها امکانپذیر است. این گردهمایی بسیار مهم است. تظاهرات در برلین هم بسیار مهم بود. چرا که این گواهی است برای همه که ببینند که مردم ایران در داخل برای آزادی و برای دولتی دمکراتیک می‌جنگند.

ایرانیان در سراسر جهان خواهان چنین کشوری هستند. همچنین بسیار مهم است که روابط عادی با رژیم مذهبی حاکم بر ایران توسط کشورهای دمکراتیک قطع شود و هیچ رابطه اقتصادی نیز برقرار نباشد.

لطفا به اشتراک بگذارید: