تهران-تبریز-سنندج-بیجار-فیروزآباد اعتراضات بازنشستگان و زحمتکشان علیه سیاست‌های غارتگرانه حکومت آخوندی

یورش وحشیانه نیروهای جنایتکار انتظامی به فرهنگیان بازنشسته

تهران-مقابل آموزش و پرورش رژیم

فریاد فریاد از این همه بیداد

وعده وعید کافیه سفره ما خالیه

ولش کن ولش کن

سنندج – اعتراض بازنشستگان مخابرات

شرکت پر درآمد چه بر سر تو آمد

شرکت پر درآمد درآمدت کجا رفت

تهران-اعتراض بازنشستگان بانک ملی

وزیر بی‌لیاقت  استعفا استعفا

فیروزآباد – اعتراض کارگران شرکت کربنات سدیم

روز یکشنبه هم‌چنین کارگران شرکت کربنات سدیم فیروزآباد، فارس در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.

 

تجمع اعتراضی فرهنگیان 

لطفا به اشتراک بگذارید: