گسترش کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

گفتگو با مهران غنیمتی

از شروع سال جدید شاهد اعتراضات اقشار مختلف مردم هستیم در برابر غارتگری‌های رژیم آخوندی و از طرف دیگر شاهد حملات رژیم آخوندی به سوختبران و کولبران و اقشار مختلف مردم هستیم و افزایش پیدا کرده است.

چرا ما از ابتدای سال جدید شاهد موج جدیدی از اقدامات سرکوبگرانه رژیم هستیم علیه اقشار مختلف مردم. پاسخ متناسب با این اقدامات در جامعه به چه صورت است؟

 

لطفا به اشتراک بگذارید: