جنگ و درگیری‌های بی‌پایان در درون نظام آخوندی

گفتگو با مهدی سامع مسئول کمیسیون صنایع شورای ملی مقاومت ایران

در روزهای گذشته آخوند رئیسی چند بار نسبت به نزاع‌های سیاسی در راس نظام ابراز نگرانی کرد. موضوع چیست که اینقدر باعث وحشت آخوند رئیسی شده است؟ چرا نمی‌توانند علیرغم خالص‌سازی که داشتند از عهده این مشکل برآیند؟

حاکمیت نه به‌صورت یک جزیره جدا از جامعه بلکه در محاصره فشارهای اجتماعی قرار دارد. نگرانی رئیسی جنایتکار بیشتر از این است که بحرانی بسیار بزرگ رژیم را فرا گرفته است. از خود خامنه‌ای تا بقیه کارگزاران رژیم مجبور به اعتراف به جنگ گرگ‌ها در نظام آخوندی هستند. اینها در محاصره بحران‌های اجتماعی قرار دارند و مجبور هستند که این مشکلات را رو بیاورند.

لطفا به اشتراک بگذارید: