صدای ایران - از نوشهر. مشهد. شیراز. کنگاور. رباط کریم. تهران، کرمان

نوشهر: سیزده بدر خامنه بدر - ۱۴۰۳ آتیش به بیت میرسه

مشهد: سیزده بدر خامنه بدر - ۱۴۰۳ آتیش به بیت میرسه

شیراز: ۱۴۰۳ آتیش به بیت میرسه - زن مقاومت آزادی

کنگاور: زن مقاومت آزادی - می‌توان و باید این رژیم را سرنگون کرد

تهران: مرگ بر خامنه‌ای

تهران: آتیش به بیت میرسه ۱۴۰۳

کرمان: درود بر رجوی - زن مقاومت آزادی

لطفا به اشتراک بگذارید: