غارت دسترنج و عیدی کارمندان و مزدبگیران ثابت

گفتگو با مهدی موسی زاده

خبرگزاری حکومتی ایلنا در گزارشی به عیدی بازنشستگان اشاره می‌کند که از سوی وزارت کار رژیم آخوندی برای هر نفر معادل "دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، همسر ۷۰۰ و هر فرزند ۳۰۰ هزار تومان" تعیین شد.  به این ترتیب عیدی یک بازنشسته با در نظر گرفتن حق همسر و به فرض اینکه یک فرزند زیر ۱۸ سال و مجرد در خانه داشته باشد، در بهترین حالت سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و اکثریت بازنشستگان "باید با همان عیدی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی یا سه میلیون تومانی بسازند."

این خبرگزاری به نقل از یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری نوشت که اکثریت بازنشستگان "سه برابر زیر خط فقر زندگی می‌کنند" و با رشد روزمره گرانی با چنین حقوقی به سختی می‌توان چهار کیلو گوشت قرمز خرید.

لطفا به اشتراک بگذارید: