تظاهرات یاران شورشگر-گرامیداشت شهیدان -ضرورت لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران

خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک.

خامنه‌ای جنایت‌پیشه، حسابرسی در پیشه.

کشته شده کودکان؛ به دست این جانیان 

قسم به خون آبان، می‌جنگیم، می‌رزمیم، ایرانو پس می‌گیریم.

تنها ره رهایی ؛ شورش  قیام آزادی 

تنها ره رهایی، قیام و سرنگونی.

با جنگ صد برابر، ایستاده‌ایم تا آخر.

قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان.

کانونهای ‌شورشی، مجاهدین یارتان، حامی پیکارتان.

مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر.

میدان ما ایران است، سرمار در تهران است.

تا روز سرنگونی قیام ادامه دارد، آبان ادامه دارد.

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: