تظاهرات یاران شورشگر - محکومیت جنگ‌افروزی و تروریسم رژیم

خامنه ای قاتله   کود ک کش وجانیه

قسم به خون یاران   مامیجنگیم تاپایان

عامل هر تروریستم  حکومت آخوندیست

جنگ وترور تو دنیا   کار حاصل کار ملا 

پایان کار ملا – صلح برای دنیا

سفارت آخوندی تعطیل باید گردد

 

 

تظاهرات یاران شورشگر 

لطفا به اشتراک بگذارید: