کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی - تسخیر ۸۳۰سایت و سامانه نمایندگی‌های خامنه‌ای موسوم به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها- قسمت سوم

سابقه آخوند بسیجی مصطفی رستمی 

رئیس کنونی نهاد نمایندگی خامنه ای در دانشگاهها 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: