تجمع اعتراضی کشاورزان کفن پوش اصفهان و نیروهای قراردادی وزارت نفت اهواز

 جمعی از کشاورزان کفن پوش اصفهانی در اعتراض به وضعیت آب زاینده رود و جمعی از نیروهای قراردادی وزارت نفت در اهواز تجمع کردند.

اهواز ۲۷آبان ماه تجمع نیروهای قراردادی وزارت نفت

 

کفن پوشان اصفهان 

 نفت

لطفا به اشتراک بگذارید: