تجمع اعتراضی پرستاران در یزد و کرمانشاه و اسلام‌آباد

جمعی از پرستاران در یزد، کرمانشاه واسلام آباد غرب روز شنبه ۲۷آبان در  اعتراض به وضعیت بد معیشتی و پرداخت نشدان مطالباتشان تجمع کردند.

پرستار داد بز ن حقتو فریاد بزن

 

پرستاران نهایی 

 

تجمع پرستاران  

 

لطفا به اشتراک بگذارید: