هفت روی هفت ـ کارزارهای مقاومت ایران و عملیات کانون‌های شورشی

بررسی تازه‌ترین و مهمترین خبرها و تحولات هفته

سر تیتر خبرها را باید با کارزارهای مقاومت شروع بکنیم که این هفته کارزارهای متعددی بود. ارائه قطعنامه را در پارلمان انگلستان داشتیم که قابل توجه بود. تظاهرات یاران شورشگر در کشورهای مختلف و عملیات کانون‌های شورشی را که این هفته از لحاظ ابعاد و اهمیت و کیفیت آن بسیار قابل توجه بود.

همینطور تحولی که این هفته داشتیم سوءقصد به جان آقای آلخو ویدال کوادراس حامی بزرگ مقاومت ایران و پیامدها و انعکاس گسترده آن در محافل سیاسی و رسانه‌های بین‌المللی بود.

این هفته همچنین موضوع پایان دادگاه حمید نوری از جنایتکاران و دژخیمان قتل‌عام ۶۷ را داشتیم که پس از یک کارزار چهار ساله با دفاعیات وکیل مجاهدین این هفته به پایان رسید.

نکته دیگر اظهارات متناقض مهره‌ها و سردمداران رژیم آخوندی در ادامه اظهارات متناقض خامنه‌ای در زمینه جنگ در منطقه است.

لطفا به اشتراک بگذارید: