تظاهرات مردم زاهدان چه نقشه مسیری را نشان داد؟

گفتگو با خانم سمیرا

درود به مردم بپاخاسته بلوچ که با دست خالی تمامی ترفندهای رژیم را درهم شکستند. حرف مردم بلوچستان این بود که از ابتدای قیام گفته و می‌گویند و قیمت آنرا با عزیزان خودشان داده‌اند. حرف آنها در شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.

شعار مرگ بر خامنه‌ای نقشه مسیر قیام مردم سیستان و بلوچستان است. البته آنها با شعار از زاهدان تا تهران جانم فدای تهران تمامی ترفندها و توطئه‌های تفرقه‌افکنانه رژیم با مارک تجزیه‌طلبی را به شکست کشاندند. اما دیروز با شعارهای می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم را کشت و با شعار بسیجی سپاهی داعش ما شمائید عزم خودشان را بر استمرار قیام نشان دادند.

لطفا به اشتراک بگذارید: