با مهر تا آزادی ـ آغاز سال تحصیلی جدید در میهن اسیر

گفتگو با سهیلا صادق مسئول کمیسیون آموزش و پرورش در شورای ملی مقاومت ایران

امسال سال جدید تحصیلی در چه شرایطی آغاز می‌شود؟

اجازه بدهید نگاهی به سال گذشته بیاندازیم. سال تحصیلی گذشته همزمان با قیام سراسری آغاز شد. ورود دانش‌آموزان و دانشجویان به مدارس و دانشگاه‌ها یک موتور محرکه‌ای شد برای پیش رفتن قیام.

شجاعت و جسارت و تهوری که جوانان داشتند در تهاجم به نیروهای سرکوبگر رژیم داشتند که حتی آنها را به فرار مجبور می‌کردند را کسی فراموش نمی‌کند.

لطفا به اشتراک بگذارید: