اعتراضات کارگران، بازنشستگان، غارت‌شدگان و فرهنگیان در شهرهای مختلف

معلم زندانی آزاد باید گردد.

بستن جاده توسط کارگران پتروشیمی دهلران

نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت

معلم زندانی آزاد باید گردد

گرانی تورم شکسته پشت مردم

لطفا به اشتراک بگذارید: