مریوان ـ برافروختن آتش و بستن جاده توسط جوانان شورشگر

جوانان شورشگر در مریوان اقدام به برافروختن آتش و بستن خیابان نمودند. 

لطفا به اشتراک بگذارید: