از می‌توان تا باید ـ نگاهی متفاوت به گردهمایی پاریس

صحنه‌های کهکشان بزرگ مقاومت را همه هنوز به یاد دارید. به‌طور خیلی خلاصه تمام قوای موجود در صحنه، اعم از ارتجاع و استعمار به اضافه خرمگس‌هایی که همیشه نقش پررنگ وز وز صحنه را برعهده دارند اما کارکرد اصلیشان پخش آلودگیهایی است که به تمام وجودشان آغشته است، آری همه اینها با موتور محرک پول و قراردادهای مختلف با آخوندهای ضدبشر، یک پارچه تلاش کردند و فشار آوردند و عمامه بر زمین کوبیدند و بمب منفجر کردند و گلوله شلیک کردند و حمله کردند، و هر چه در توان داشتند، بکار گرفتند، تا کهکشان برگزار نشود و در تعادل‌قوای سیاسی و غیرسیاسی، مجاهدین زیر دست و پای شرایط ژئوپلی‌تیک و منطقه‌ای و قانونی و انسانی و همه نوع تهدید، زمینگیر شده و نتوانند گام از گام بردارنند.

اما همه می‌دانیم که نتیجه معکوس شد و کهکشان امسال در قله کهکشانهای تمام سالهای قبل درخشید و رژیم آخوندی را چنان زیر ضرب برد که هرگز انتظارش را نداشت. من در اینجا درصدد توضیح آنچه که محقق شد نیستم، آنرا همه می‌دانند و بهتر از همه رژیم آخوندی می‌داند که چه بر سرش آمده و چگونه تعادل‌قوای صحنه نبرد تغییر کرده است. نکته‌ای که می‌خواهم در این منظر جدید در حدی که در توانم هست آشکار کنم پاسخ به این سؤال است که چرا برخلاف انتظار همه (بجز مجاهدین و هوادارانشان) این‌طور شد و اولیه‌ترین نتایجی که از آن می‌توان گرفت چیست؟

لطفا به اشتراک بگذارید: