فعالیت کانون‌های شورشی در سالگرد قیام سراسری ـ می‌جنگیم می تازیم سرنگونی می سازیم

برخی از شعارها : 

مسعود رجوی: با خیانتها و جنایت های خامنه‌ای و خمینی نمی‌توان بر خیانت ها و جنایتهای شاه و پدرش سرپوش گذاشت ـ ۱۴۰۲

مریم رجوی: زمان آ‌زادی سراسر ایران از اشغال اسارت آخوندها فرا رسیده است - ۱۴۰۲

مسعود رجوی: هر محله و هر کوچه و خانه و مغازه را باید به یک سنگر تبدیل کرد - ۱۴۰۲

مریم رجوی: کانون‌های شورشی پیام آوران آزادی هستند دستهای خود را در دستان آنان قرار دهید ـ ۱۴۰۲

مریم رجوی: کوه‌ها لرزیدند اما مجاهدین برای سرنگونی ولایت فقیه از جای خود تکان نخوردند ـ شهریور ۱۴۰۲

مسعود رجوی: تعریف مجاهد وفای به پیمان با فدای بیکران در تاریخ ایران – شهریور ۱۴۰۲

مر گ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ـ ۱۴۰۲

می‌جنگیم می تازیم سرنگون میسازیم ـ  ۱۴۰۲

ما زن و مرد جنگیم می‌جنگیم میمریم ایران را پس می‌گیریم

مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی قسمت به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

تنها راه رهایی اتحاد اتحاد قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

هم وطن قیامه زمان انتقامه قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

لطفا به اشتراک بگذارید: