۱۴عملیات ضداختناق در پاسخ به گله‌های پاسدار و بسیجی در سالگرد قیام

  • ۱۴عملیات ضداختناق در پاسخ به گله‌های پاسدار و بسیجی در سالگرد قیام در تهران، مشهد، کرج، کرمان، اراک، کاشان، کامیاران، خور اصفهان، رامسر، جهرم و گلپایگان

  • انفجار در پایگاه بسیج سپاه پاسداران در گلپایگان

  • پرتاب کوکتل و به آتش کشیدن تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای در تهران

  • پرتاب کوکتل و به آتش کشیدن پایگاههای بسیج سپاه پاسداران در مشهد، کرج، کرمان، جهرم و کاشان

  • به آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی، جلاد سلیمانی در مشهد، اراک، خور اصفهان و بنر هفته دولت در رامسر

  • به آتش کشیدن اداره غارت مالیاتی در کامیاران

لطفا به اشتراک بگذارید: