تصویرنگاری کانون‌های شوشی در سالگرد قیام مردم ایران

تصویر نگاری با شعارهای :

قیام باید دوباره شعله‌ور شود و ریش و ریشه دیکتاتوری دینی را بسوزاند.

نه به حجاب اجباری نه به دین اجباری نه به حاکمیت اجباری

قیام و سرنگونی تنها راه رسیدن به آزادی مردم ایران

 مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

آتش جواب آتش، انقلاب دموکراتیک مردم ایران پیروز می‌شود

طناب دار جلاد بر گردن دماوند هرگز اثر ندارد.

شورشگران پیروزی می‌سازند. قیام خلق خاموشی نمی‌پذیرد.

آزادی میاید با می‌توان و باید

 عصیان و شورش راه به همه جا ببرید قیام را به سرنگونی برسانید.

لطفا به اشتراک بگذارید: