تظاهرات در نیویورک در برابر مقر ملل متحد، همزمان با حضور رئیسی در مجمع عمومی

اعتراض ایرانیان به مماشات ننگین با جلادان
نیویورک ـ مقابل مقر سازمان ملل‌متحد
تظاهرات ایرانیان آزاده همزمان با حضور رئیسی جلاد در مجمع عمومی ملل‌متحد

زمان: سه‌شنبه ۲۸شهریور ـ ۱۹سپتامبر
ساعت ۱۰۳۰ به وقت نیویورک
۱۶۳۰ به وقت اروپا
۱۸۰۰ به وقت ایران

مکان: مقابل مقر سازمان ملل‌متحد

لطفا به اشتراک بگذارید: