حمایت ۷۵تن از برندگان نوبل از قیام و مقاومت مردم ایران

گفتگو با دکتر زهره طالبی

روز دوشنبه ۵تیر ۱۴۰۲، در ادامهٔ کهکشان مقاومت ایران با شعار «پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک»، ۷۱تن از نوابغ و برندگان جایزه نوبل طی نامهٔ مشترکی به رهبران جهان، ضمن حمایت از قیام مردم ایران و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت وحشتناک و رو به‌ وخامت حقوق‌بشر در ایران ابراز کردند.

این‌چنین وجدان‌های آگاه بشری و رفیع‌ترین قله‌های دنیای دانش و ادبیات و صلح با پیوستن به صفوف نیروهای مترقی و آزادیخواه و مرزبندی با دیکتاتوری موروثی و مذهبی، صدای مردم ایران شدند.

لطفا به اشتراک بگذارید: