نگاهی به ادعاها در رابطه با برنامه توسعه هفتم

گفتگو با دکتر محمدحسین تسوجی

پس از طرح لایحهٔ هفتم توسعه توسط رئیسی جلاد، بسیاری از خودیهای نظام در جنگ گرگها بین باندهای نظام مندرس ولایت و ضمن خرده گیریهای باندی اندر باب «بی‌برنامگی برنامهٔ هفتم»، اندکی از عملکرد قرون‌وسطایی و طینت ضدانسانی رژیم آخوندی را به ناگزیر برملا کردند و از جمله نوشتند: «برنامه هفتم توسعه را باید غیرمشارکتی‌ترین تجربه در دوران ۸۰‌ساله برنامه‌ریزی توسعه در ایران دانست.

لایحه‌یی که در پستوی سندنویسان مورد وثوق و بی‌کمترین مشارکتی بلکه آگاهی و خبری از سوی نهادهای مدنی و دانشگاهها و اندیشمندان و حتی مجلس و نهادهای هم‌سو با دولت در حاکمیت یکدست نوشته شد» (اعتماد ـ‌اول خرداد). سایت حکومتی جماران هم این برنامه را «بزرگترین یورش علیه کارگران و حقوق آنها از ابتدای روی‌کار آمدن نظام تاکنون» توصیف کرد.

 فرشاد مومنی اقتصاددان حکومتی در مورد برنامه توسعه هفتم رژیم گفت این برنامه می‌خواهد برای مافیاها نان فراهم کند.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: