نقش رژیم آخوندی در بحران محیط‌زیست

دیکتاتوری حاکم بر ایران یکی از ۱۰ کشور اصلی تولید‌کننده گاز‌های سمی و گلخانه‌ای در جهان است.

غلظت گازهای گلخانه‌ای اکنون بیشتر از هر زمان دیگری در ۸۰۰ هزار سال اخیر است.

این گازها قدرت انتقال حرارت را دارند و می‌توانند انرژی خورشید را در جو زمین حبس و برگشت ناپذیر کنند.

پدیده‌ای که نقش مهمی در گرم شدن هوا و ذوب شدن یخ‌ها دارد.

در عین حال، سطوح دائماً پوشیده از یخ در قطب شمال یک ”غول خفته“ گازهای گلخانه‌ای است.

دو برابر کربنی که در حال حاضر در اتمسفر وجود دارد با آب شدن این یخ‌ها آزاد خواهد شد.

آب شدن پرشتاب یخچال‌های طبیعی روی زمین یک تهدید جهانی است.

دول عضو سازمان هواشناسی جهانی نگران تأثیرات آب شدن یخ‌ها روی ارتفاع سطح آب دریاها، فجایع طبیعی، اکوسیستم‌ها و اقتصادها هستند.

لطفا به اشتراک بگذارید: