تظاهرات یاران شورشگر-نه به رژیم زن‌ستیز آخوندی- آری به جمهوری دمکراتیک

تظاهرات یاران شورشگر در اسلو

نه به رژیم زن‌ستیز آخوندی- آری به جمهوری دمکراتیک

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

لطفا به اشتراک بگذارید: