تظاهرات ایرانیان به‌مناسبت چهل و دومین سالگرد ۳۰خرداد و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران شنبه ۱۰تیر (اول ژوئیه) در پاریس

تظاهرات ایرانیان به‌مناسبت چهل و دومین سالگرد ۳۰خرداد و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران شنبه ۱۰تیر (اول ژوئیه) در پاریس

حمایت از قیام مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک، جدایی دین و دولت، برابری و بزرگداشت زنان پیشتاز

زنده باد آزادی، نه به دیکتاتوری، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

لطفا به اشتراک بگذارید: