تظاهرات یاران شورشگر در شهرهای لندن، کلن، وین و برمن

تظاهرات یاران شورشگر

مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی

 مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

لطفا به اشتراک بگذارید: