مهار قیام یا ابراز وحشت

گفتگو با سمیه شعبانی

خامنه‌ای می‌داند که از هیچ راهی توان مهار انفجار در تقدیر را ندارد. به‌ویژه آن‌که شکست بزرگ‌ترین پروژهٔ خودش برای سد بستن در برابر سیل در راه قیام را هم دیده است؛ یعنی پروژهٔ آوردن جلاد ۶۷ جهت ارعاب جامعه به‌قیمت جراحی درونی نظام و حذف بخش عمده‌یی از نظامش، تا مانع فوران قیام‌ها شود. اما جامعه در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶ماه تمامی رژیمش را لرزاند و سقوط و سرنگونی را بیش‌از‌پیش در چشم‌انداز قرار داد.

اکنون هم از درون نظام هشدار می‌دهند: «آدم‌هایی که در اعتراضات پارسال در کف خیابان بودند، دود نشده‌اند که به هوا رفته باشند. آنها در پی اتصالات و انشعابات دیگری هستند که قدرتشان را بیشینه خواهد کرد. سکوت و آرامش به‌وجود آمده، بیشتر شبیه آب زیر کاه یک انبار بزرگ می‌ماند!»

لطفا به اشتراک بگذارید: