استمرار اعتراضات مردمی و افزایش تهاجم کانونهای شورشی

گفتگو با غزاله یزدان نژاد

رژیم آخوندی با سرعت و گستردگی، اعدامها را به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و فرار از سرنوشتی محتوم یعنی سرنگونی که در انتظارش است استفاده می‌نماید.

واکنش فوری اقشاری از مردم ایران به موج اعدام‌های اخیر و گسترش ناگهانیِ آن به چندین شهر در روزها و شب‌های ۲۹اردیبهشت تا اول خرداد، برآوردی از ویژگی‌های جدید جامعهٔ ایران را روی میز اتاق فکر نظام آخوندی گذاشت. بی‌شک این واکنش سریع و گسترش ناگهانیِ آن، حاصل اثرات قیام طولانیِ چند ماه گذشته است که تعادل‌قوای بین جامعه و حاکمیت را از بنیاد تغییر داده است.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: