گزارش ویژه ـ حمایت اکثریت سنای هلند از مبارزه مردم ایران برای یک جمهوری دمکراتیک

اکثریت سنای هلند، ۴۰سناتور، شامل ۶رئیس فراکسیون از احزاب مختلف از مبارزه مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت حمایت و اعلام همبستگی کردند

اکثریت سنای هلند در بیانیه خود تاکید کردند:

برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی که از دو دهه پیش اعلام شده و شامل انتخابات آزاد، آزادی بیان و اجتماعات، لغو مجازات اعدام، برابری جنسیتی جدایی دین از دولت، خودمختاری ملیت‌های ایران و ایران غیراتمی است همان ارزشهایی است که ما در کشورهای دموکراتیک از آن دفاع می‌کنیم

ما در همبستگی با مردم ایران در کنار خواست آنها برای جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت می‌ایستیم که در آن هیچ فردی

قطع نظر از دین یا نسبت خانوادگی، هیچ امتیازی بر دیگران نداشته باشد مردم ایران حول این ارزشهای دموکراتیک متحد هستند

مردم ایران با شعارهای خود روشن کرده‌اند که همه اشکال دیکتاتوری اعم از شاه مخلوع یا رژیم تئوکراتیک فعلی و هر گونه ارتباط با هر یک از این دو دیکتاتوری را رد می‌کنند ما معتقدیم که این مردم ایران هستند که در مورد آینده خود تصمیم می‌گیرند

 

لطفا به اشتراک بگذارید: