رشت ـ تظاهرات باشعارهای مرگ برجمهوری اعدامی

رشت

تظاهرات با شعارهای

مرگ بر جمهوری اعدامی

قسم به سربداران، ایستاده‌ایم تا پایان

لطفا به اشتراک بگذارید: