اعتراض بازنشستگان مخابرات علیه حکومت غارتگر آخوندی در شهرهای مختلف میهن

اعتراض بازنشستگان مخابرات علیه حکومت غارتگر آخوندی در شهرهای مختلف میهن

ایلام- اهواز- کرمانشاه- شهرکرد-زاهدان- اراک

تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم

لطفا به اشتراک بگذارید: