روزها ویادها هفته اول خرداد

روزها ویادها هفته اول خرداد ۱۴۰۲

 

خیزش بزرگ مردم اراک 

خاموشی استاد بهرام عالیوند نقاش بزرگ ایران 

شهادت مجاهد صدیق منظور رادپور

سالگرد خاموشی عمادرام 

شهادت فدایی خلق امیرپرویز پویان  وهمرزمانش 

۳۰ ام اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۱خیزش بزرگ مردم اراک . همه چیز باتصادف و مرگ دلخراش یک کودک درجاده ی کمر نبدی شهر شد این به مثابه یک جرقه ای بود که خشم مردم بجان آمده را منفجر کرد.

لطفا به اشتراک بگذارید: