آکسیون یاران شورشگر در لندن، کلن و برلین- ۲۷اردیبهشت ۱۴۰۲

یاران شورشگر در لندن ، کلن و برلین 

دموکراسی برابری با مریم رجوی

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه

۱۴۰۲ پس می‌گیریم ایران رو

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

 

لطفا به اشتراک بگذارید: