اعتراض بازنشستگان مخابرات در شهرهای میهن -۲۵اردیبهشت۱۴۰۲

اعتراض بازنشستگان مخابرات در شهرهای میهن

مشهد- اهواز- رشت- بجنورد- شهرکرد

خرم‌آباد -اصفهان- اراک

معلمان خرم‌آباد نیز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و حقوق عقب‌افتاده و تعیین‌تکلیف نشدن وضعیت استخدام خود مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند

لطفا به اشتراک بگذارید: