روزها ویادها هفته سوم اردیبهشت شهادت وارطان سالاخانیان

روزها ویادها هفته سوم اردیبهشت شهادت وارطان سالاخانیان ۱۶اردیبهشت۱۴۰۲

 

شهادت وارطان ساخانیان مبارز دلیرارمنی 

اعدام ۵ زندانی سیاسی کرد

اغاز حکومت ملی دکتر مصدق 

شهادت ملا آواره وشخصیت مبارز وشاعر مترقی کرد 

مرگ مشکوک غزاله علیزاده نویسنده ومبارز آزاده ایرانی 

۱۸اردیبهشت ۱۳۳۳ شهادت وارطان سالاخانیان مبارز دلیر ارمنی از جمله مبارزانی بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دستگیر وزندانی شد 

لطفا به اشتراک بگذارید: