کارگران ایران و روز جهانی کارگر ـ قسمت سوم و چهارم

میهمانان برنامه: زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبرد خلق و عضو شورای ملی مقاومت ایران و عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران

خامنه‌ای روز شنبه با شماری از ایادی رژیم در تشکلهای حکومتی دیداری داشت و حرفهایی زد که قابل توجه است. علاوه بر این موضوع دستمزد کارگران در شرایط گرانی سرسام‌آور و سقوط میلیونها کارگر زحمتکش همراه با خانواده‌های خود به زیر خط فقر تصویر گویایی را از وضعیت معیشتی و زندگی کارگران در میهن ما را نشان می‌دهد.

خواسته‌های کارگران که البته خواسته‌های بسیار حداقلی است، خیلی مشروع و حتی مطابق قوانین خود رژیم ضدکارگری، تمامی این خواسته‌ها قانونی است. همه اقشار مردم ایران با پوست و گوشت خود، فشارهای دردناک افسارگسیخته‌ترین تورم و گرانی را حس می‌کنند.

در چنین شرایط گرانی و معیشتی سهمگین، کارگران جز ایستادگی و مقاومت در برابر ستمگر راه دیگری ندارند. کارگران قهرمان میهن‌ما، روز کارگر را گرامی خواهند داشت و با شورش و قیام پوزهٔ خامنه‌ای و پاسداران را بخاک خواهند مالید.

کارگران ایران و روز جهانی کارگر ـ قسمت چهارم

لطفا به اشتراک بگذارید: