آمار دستگیرشدگان قیام سراسری مردم ایران

گفتگو با دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران

در اعتراف‌های مختلف رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی آمارهای مختلفی در رابطه با تعداد بازداشت‌شدگان قیام ششماهه اعلام می‌کنند. اما هیچ آمار رسمی هم وجود ندارد.

در رابطه با قیام‌ها و وقایع سالهای گذشته هم همین روند جریان داشته است. مقاومت ایران هم آماری را اعلام می‌کند که با آمارهای حکومتی متفاوت هستند. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: