بندر انزلی- تصویرنگاری از رهبری مقاومت در بلوار ساحلی-۶فروردین۱۴۰۲

بندر انزلی- تصویرنگاری از رهبری مقاومت در بلوار ساحلی-

ساعت ۲۱۴۰ یکشنبه شب ۶فروردین: درود بر رجوی

 
لطفا به اشتراک بگذارید: