جوانان نیروهای بالنده قیام مردم ایران

گفتگو با مریم فخار

جوانان نیروی بالنده و پیشتاز صحنه‌های قیام هستند. این را می‌توان در تاریخ معاصر ایران هم به‌خوبی دید. از انقلاب ضدسلطنتی سال ۱۳۵۷ که دیکتاتوری شاه را برای همیشه به زباله‌دانی تاریخ فرستاد تا انقلاب دمکراتیک مردم ایران که این روزها در جریان است.

در اغلب صحنه‌های رزم و نبرد این جوانان شورشگر و قیام‌آفرین هستند که مبارزه برای آزادی را پیش می‌برند. این البته سنت قیام‌ها و انقلاب‌ها بوده و خواهد بود. یک انقلاب واقعی نسل‌های جوان را به سوی خودش فرا می‌خواند. در این میان مبارزان راه آزادی با دست شستن از همه چیز خود راه آزادی را هموار می‌کنند.  

لطفا به اشتراک بگذارید: