صد ونود و سومین روزقیام سراسری مردم ایران

روزدوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ صد ونود و سومین روزقیام سراسری مردم ایران است.

روزیکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ صد ونود و دومین روزقیام سراسری مردم ایران در تهران شبانه

دراکباتان وشهرک باقری شعار مرگ بر خامنه‌ای سردادند و درسقزاعتصاب تاکسی رانان دو روز

متوالی و تجمع بازنشستگان در اهوازبود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: